Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за поверителност има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-долу само „Регламент 2016/679“, да Ви информира за извършваните от "ИНК СТИЛ" ООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

1. Данни за администратора и за контакт с него.

"ИНК СТИЛ" ООД е търговско дружество, което е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

"ИНК СТИЛ" ООД е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на търговската му дейност, като седалището и адресът на управление на "ИНК СТИЛ" ООД е: гр. София, ж.к. Суха река, бл. 225, вх. Г, ет. 6, на който адрес може да изпращате по пощата заявления до "ИНК СТИЛ" ООД като администратор на данни или лично да подадете заявленията си в офиса на "ИНК СТИЛ" ООД на адрес: гр. София, ж.к. Суха река, бл. 225, вх. Г, ет. 6.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: office@greenspot.bg, или на телефон : +359 888 803 404.

2. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

"ИНК СТИЛ" ООД е търговско дружество, чийто основен предмет на дейност е производство, търговия и монтаж на врати, прозорци, щори, парапети, облицовки, душ кабини, сенници, охранителни ролетки, интериорни и блиндирани врати и предлагане на услуги, като довършителни работи, топлоизолация, строителни ремонти и строителни материали. При осъществяване на търговската си дейност "ИНК СТИЛ" ООД спазва изискванията на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и законодателството на Р България.

"ИНК СТИЛ" ООД спазва най-високи нива на поверителност на личните данни и обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

  • водене на регистър „персонал – щатен и извънщатен“;
  • водене на регистър „доставчици и клиенти“;
  • и при изпълнение на други функции, определени от закона.

При упражняване на търговската си дейност "ИНК СТИЛ" ООД обработва лични данни на работници/служители, на доставчици, клиенти и други лица на основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „а“, „б“ и „в“ от Регламент 2016/679. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала и финансово-счетоводната отчетност, "ИНК СТИЛ" ООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламент 2016/679 на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата, счетоводни и разплащателни данни, данни за транзакциите.

Когато "ИНК СТИЛ" ООД обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на личните данни се извършва за конкретните и точно определени цели, само когато има законово основание за това, като данните се обработват обективно, законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

3. Категории получатели на данни извън "ИНК СТИЛ" ООД.

"ИНК СТИЛ" ООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

3.1. Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.);

3.2. Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

4. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на лични данни "ИНК СТИЛ" ООД обработва данните за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения.

5. Права на физическите лица-субекти на данни и как могат да ги упражнят.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

– Право на достъп до притежаваната информация, което може да упражните по всяко време;

– Право на коригиране или допълване на неточни или непълни данни;

– Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

– Право на ограничаване на обработването доколкото са спазени законовите изисквания да ограничите обработката на данните си;

– Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

– Право на възражение срещу обработката на данни, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

– Право на оттегляне на съгласието. В случай, че сте се съгласили с обработването на личните Ви данни, имате право да оттеглите това съгласие с незабавно действие. Законосъобразността на обработката на данните Ви преди оттеглянето на съгласието остава непроменена.

Горните права може да упражните чрез отправено заявление до "ИНК СТИЛ" ООД (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Заявлението следва да бъде подписано и изпратено на адреса за кореспонденция на "ИНК СТИЛ" ООД.

6. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до надзорния орган Комисията за защита на личните данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

7. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

"ИНК СТИЛ" ООД не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

8. Въведени от "ИНК СТИЛ" ООД мерки за защита на личните данни.

С Инструкция за мерките за обработване и защита на личните данни от дружеството-администратор на лични данни "ИНК СТИЛ" ООД, приета с Решение на едноличния собственик на капитала на "ИНК СТИЛ" ООД, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните от дружеството лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Допълнителна информация за мерките за обработване и защита на личните данни в "ИНК СТИЛ" ООД съгласно инструкцията, може да получите от лицето, отговорно за събирането, обработването, съхранението и защитата на личните данни на "ИНК СТИЛ" ООД, като отправите запитване на електронен адрес: office@greenspot.bg.

9. Данни за контакт с лицето-служител на "ИНК СТИЛ" ООД, отговорно за събирането, обработването, съхранението и защитата на личните данни.

В случай, че имате някакви забележки, въпроси, притеснения или оплакване по отношение на събирането и използването на личните Ви данни от "ИНК СТИЛ" ООД, моля, не се колебайте да се свържете с лицето, отговорно за събирането, обработването, съхранението и защитата на личните данни: Ивайло Кочов, телефон за връзка: +359 888 803 404, електронен адрес: office@greenspot.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

10. Промени в мерките за защита на личните данни

"ИНК СТИЛ" ООД си запазваме правото да изменя мерките за сигурност и защита на личните данни, ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим съответно настоящата политика за поверителност на личните данни.